Traces

Điều này có nghĩa những Giấy chứng nhận Giao dịch Nhập khẩu (ITC - Import Transaction Certificate) thông thường sẽ không được sử dụng nữa từ ngày 19/10/2017 trở về sau. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác là nhà nhập khẩu có thể là người khởi tạo yêu cầu COI thay cho nhà xuất khẩu. Mục đích của COI là hướng đến việc số hóa 100% chứng từ, thủ tục nhập khẩu nhanh hơn, giảm gánh nặng về thủ tục hành chính và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và ngăn ngừa gian lận. Để tạo điều kiện cho sự thay đổi này, giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng (bắt đầu vào ngày 19/4 và kết thúc ngày 19/10/2017) đã được áp dụng, trong giai đoạn này có thể sử dụng cả giấy chứng nhận bằng giấy và giấy chứng nhận điện tử.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy